Oldal kiválasztása

Nikosz Kazantzakisz – Zorba

#zorba

Leírás

Táncolni kell, Uram. A zene meg majd csak megjön valahonnan.

Készült Nikosz Kazantzakisz Zorba, a görög c. regénye alapján.
Zor­bá­tól az író meg­ta­nulja, hogy mi is az a pozi­tív gon­dol­ko­dás: min­dig az élet napos olda­lát kell nézni. A min­dig opti­mista görög örö­mé­ben és bána­tá­ban is egyet tesz: tán­col. Ami­kor a városba kül­dik beszerző kör­útra, az összes pénzt elveri, de min­den­ki­nek hoz aján­dé­kot. Bár­mibe kezd is, min­dent inten­zí­ven és tel­jes oda­adás­sal csi­nál.

Az írónak Zorba nem hoz sze­ren­csét. Elő­ször a bánya omlik be, aztán a görög világ­meg­váltó ötlete, a faki­ter­melő vál­lal­ko­zás is befuccsol. A rönkfa szál­lí­tá­sára a hegy­ol­dalba épí­tett drót­pá­lya min­de­nes­tül össze­om­lik, maga alá temetve az író összes meg­ta­ka­rí­tott pén­zét.

Az író azon­ban kap cse­rébe valami sok­kal fon­to­sab­bat: elsa­já­títja az élet­igen­lés — a pozi­tív gon­dol­ko­dás —  filo­zó­fi­á­ját. A romok alatt már ő java­solja: „Tán­col­junk!”

És itt az egyik klasszi­kus jele­nete követ­ke­zik: a két üres zsebű férfi a ten­ger­par­ton egy őrült szirtakit jár, tel­je­sen meg­fe­led­kezve a per­cek­kel koráb­ban tör­tént kataszt­ró­fá­ról. Hiszen ahogy Zorba mondja: „Ha tele van, mit tehet mást az ember? Tán­col.”

Ezt az egyszerű titkot sugallja a színpadi előadás: élvezd az adott percet!

 

Szereposztás

Zorba: ifj.Jászai László
Madame Hortense, fogadósnő: Simonyi Krisztina
Nikos, amerikai író: Pásztor Tibor
Melina, az özvegy: Nagyváradi Erzsébet
Moira: Papadimitriu Athina
Mavrodani, elöljáró: Anga-Kakszi István
Manolakosz, az öccse: Noé Viktor
Pavli, a fia: Dobai Attila
Lukasz, rendőrfőnök: Korfanti Ferenc
Zaharia, atya: Gere Dénes
Szula, kocsmáros: Kutik Rezső
Mimitosz, Mme Hortense szolgája: Kocsis Bea
Moira 1.: Borsi Tímea
Moira 2.: Dombrádi Alina

Színpadra alkalmazta: Jantyik Csaba
Dalszöveg: Fred Ebb
Zenei vezető: Vecsei László
Koreográfus: Simonyi Krisztina
Díszlet: Jantyik Csaba
Jelmez: Veréb Dia
Rendezőasszisztens: Szitás Bernadett
Rendező: Jantyik Csaba

Előadások időpontja és helyszíne

2017. július 11. (kedd) 21:00
Spirit Színház
Jegyvásárlás

2017. július 13. (csütörtök) 21:00
Spirit Színház
Jegyvásárlás


Szólj hozzá Te is!